Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO INTERNETOVÝ objednávkový systém WWW.ADRIAPIZZA.CZ A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY
Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek
https://www.adriapizza.cz nebo telefonické linky +420 604 345 548
Tyto podmínky jsou účinné od 1.3.2020.

OZNAČENÍ STRAN
Prodávající a provozovatel: Adria pizza s.r.o., se sídlem Hlavní 1394, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ:05956587, DIČ: CZ05956587, vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 70060, další kontaktní údaje email: info@adriapizza.cz a mobil: +420 733 731 092 dále již jenom ADRIA
Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes objednávkový systém https://www.adriapizza.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ADRIA nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – ADRIA nebo kupující.

OBECNÉ INFORMACE
1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách https://www.adriapizza.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 604 345 548 nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách https://www.adriapizza.cz) bude u ADRIA uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro ADRIA nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. ADRIA si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. ADRIA si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

5. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou která obsahuje alkoholický nápoj požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18 let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího nebo osobně rozvozci při předání zásilky). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě nebo ihned rozvozci předloží osobní doklady prokazující plnoletost. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

6. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

7. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

8. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

9. Přijetím objednávky ze strany ADRIA je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany ADRIA za přijatou, pokud ADRIA nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany ADRIA ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem ADRIA . Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je ADRIA oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

10. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovně ADRIA nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.